معماری

Overcoming work-related stress and promoting employee creativity in hotel

غلبه بر استرس ناشی از کار و ترویج خلاقیت کارکنان در صنعت هتل داری : نقش بازخورد کار سرپرستان

© ۲۰۱۲ Elsevier Ltd. All rights reserved

چکیده فارسی

این مطالعه مقالات مبتنی بر صدا را تصویب کرده و به بررسی اهمیت بازخورد کار (مثبت و منفی) سرپرستان در تسهیل ظهور خلاقیت، به عنوان یک بیان از رفتار صدا، از دو نوع استرس ناشی از کار (چالش و مانع گرا) می پردازد. ما استدلال می کنیم که هر دو شکل بازخورد با استرس مربوط به چالش و مانع که منجر به خلاقیت کارکنان می گردد، ارتباط دارد. با استفاده از داده های چند منبع از مجموع ۲۶۵ کارمند تمام وقت چینی در پکن، چین، ما نشان می دهیم که کارکنان تحت استرس مربوط به چالش خلاقیت بیشتری را در زمانی که سطح بازخورد وظیفه مثبت سرپرستان آنها بالا هستند، نشان می دهند. به همین ترتیب، کسانی که با عوامل استرس زای مانع مواجه بودند زمانی که ناظران کمتر بازخورد منفی و بیشتر بازخورد مثبت ارائه می کردند، در کار خلاق تر بودند. پژوهش های آینده نیز مورد بحث قرار گرفته است.

a b s t r a c t

This study adopts the literature on voice and examines the importance of task feedback (positive and

negative) from supervisors in facilitating the emergence of creativity, as an expression of voice behavior,

from two types of work stress (challenge- and hindrance-oriented). We theorized that both forms of

feedback would interact with challenge- and hindrance-related stress to result in employee creativity.

Using multi-source data from a total of 265 full-time Chinese employees in Beijing, China, we show

that employees under challenge-related stress generated most creativity when levels of positive task

feedback from their supervisors were high. Similarly, those suffering from hindrance stressors were more

creative at work when supervisors provided less negative and more positive feedback. Future research

and directions are also discussed.

© ۲۰۱۲ Elsevier Ltd. All rights reserved

Untitled 1

 

سوالی دارید؟ سامانه جامع پرسش و پاسخ دانشگاهی راه حل شماست ...

قالب وردپرس