معماری

بررسی رابطه بین رفتاراخلاقی فروش،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری

 

 چکیده

در افزایش آگاهی اخلاقی امروز و افزایش فشار رقابتی ، پیامدهای رفتار اخلاقیبرای موسسات مالی تبدیل شده اند به عنصر تعیین کننده و حیاتی وفاداری مشتری . هدف از این مطالعه ،توسعه یک چارچوب مفهومی به منظور بررسی رابطه بین و فروش رفتار اخلاقی ، کیفیت ارتباط ،و وفاداری مشتری می باشد. مدل ارائه شده بر اساس داده های جمع آوری شده از ۲۱۷ مشتریان بانک تست شده است. روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از AMOS 7.0 به منظور بررسی پایایی و روایی مقیاسوآزمونفرضیهروابطاز چند مورد به کار گرفته شده است. نتیجه نشان می دهد که رفتار اخلاقی افزایش وفاداری مشتریبه بانک را به دنبال دارد، در عین حال این اثر مستقیم نیست، اما به واسطه اعتماد مشتری و تعهد مشتری بهبانک. یافته ها همچنین نشان می دهد که اعتماد مشتری به بانک دارای اثرات مثبتی بر تعهد مشتری بهبانک است. نتیجه این مطالعه موقعیت اعتماد مشتری و تعهد مشتری به عنوان مکانیسم اولیهکه از طریق آن اثرات مفید رفتار فروش اخلاقی تحقق یابد. با این حال ، این مطالعه نشان می دهد که ادراکرفتار اخلاقی است که تاثیر عمده ای بر توسعه و نگهداری ارتباط با مشتری بانک دارد .مدیر بانک ، که ارزشاهمیت حیاتی روابط بلند مدت با مشتریان خود را می داند ، باید برای  رسیدن بهیک محیط که در آن پتانسیل برای رفتار غیر اخلاقی در حداقل است تلاش کند .

کلمات کلیدی : وفاداری مشتری،اعتمادمشتری، تعهد مشتری، مشتری بانک، مدلسازی معادلات ساختاری
نویسنده:  Laith Alrubaiee
منبع: ijms International Journal of Marketing Studies Vol. 4, No. 1; February 2012
اصل مقاله انگلیسی: دارد – برای دانلود اینجا کلیک کنید
دسته بندی:  مقالات مدیریت 
تاریخ انتشار  ۲۰۱۳
تعداد صفحات:  ۱۳
قابلیت ویرایش:  دارد – فایل word
قیمت (تومان) :  ۹۰۰۰

 

Untitled 1

 

سوالی دارید؟ سامانه جامع پرسش و پاسخ دانشگاهی راه حل شماست ...

قالب وردپرس