معماری

بازخوانی مفاهیم معماری سنتی ایران در سازماندهی فضایی دانشگاه امام صادق(ع)

بازخوانی مفاهیم معماری سنتی ایران در سازماندهی فضایی دانشگاه امام صادق(ع)

 

چکیده
معماری مدارس سنتی ایران با هویت و اصولی جامع انگاشته شدهاند و ساماندهی فضایی مدارس به گونهای است که به نیازهای کاربران
هم به بهترین شکل پاسخگو بوده است . متاسفانه در معماری امروز هماهنگی بین بنا ومحیط وجود نداشته و مدارس از کیفیت مطلوبی
برخوردار نیستند از این نظر دستیابی به الگویی در جهت بهسازی فضاهای آموزشی ضروری است . هدف این نوشته بازشناسی اصول
معماری سنتی ایران در مدرسه امام صادق به عنوان نمونهای موفق از معماری معاصر و درسگیری از این ارزشها در معماری مدارس امروز
است . تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانهای به این پرسش پاسخ میگوید که تجلی مفاهیم
معماری سنتی ایران در معماری دانشگاه امام صادق چگونه است ؟ نتایج تحقیق نشان میدهد این مجموعه با مفاهیم معماری سنتی کاملا
منطبق است و میتوان به نقش انتظام هندسی ، پیوند معماری با طبیعت ،خلوت ، سلسله مراتب انتظام فضایی ، شفافیت و تداوم ، ایهام
و تداعی ، درونگرایی و مرکزیت در آن اشاره کرد .

 

کلمات کلیدی : معماری ایرانی، مدارس معاصر، مدرسه امام صادق ،مفاهیم معماری سنتی ، معماری مدارس
نویسنده:
منبع:
اصل مقاله انگلیسی: ندارد 
دسته بندی: معماری
تاریخ انتشار  
تعداد صفحات: ۸
قابلیت ویرایش: ندارد pdf
قیمت (تومان) : ۲۹۰۰

 

 

Untitled 1

 

سوالی دارید؟ سامانه جامع پرسش و پاسخ دانشگاهی راه حل شماست ...

قالب وردپرس