معماری

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم تربیتی پیام نور نیمسال دوم ۹۷-۹۶ + جواب

دانلود-رایگان-نمونه-سوال-پیام-نور-با-جواب

 

 

دانلود رایگان نمونه سوال دروس رشته علوم تربیتی پیام نور با پاسخنامه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ به صورت اختصاصی از طریق سایت پی ان یو نیوز امکان پذیر است

 

سایت پی ان یو نیوز PnuNews.com در راستای کمک به دانشجویان اقدام به ارائه نمونه سوال با جواب رایگان نموده است

در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور
یگانه منجی عالم بشریت
دعا کنید

به سادگی ذکر یک صلوات

 

 

 

نمونه سوال علوم تربیتی
نیمسال دوم۹۷-۹۶
دانلود رایگان نمونه سوالات دروس حقوق ترم دوم ۹۷-۹۶ پیام نور + جواب
نام درس لینک دانلود سوال لینک دانلود پاسخنامه
فیزیولوژی اعصاب و غدد
فیزیولوژی انسان
فیزیولوژی عمومی
۱۱۱۲۰۰۱-۱۱۱۲۰۰۲-
۱۲۱۷۲۱۵-۱۱۱۲۰۰۳٫pdf
۱۱۱۲۰۰۱-۱۱۱۲۰۰۲-
۱۲۱۷۲۱۵-۱۱۱۲۰۰۳-p.pdf
اصول فلسفه آموزش و پرورش ۱۱۱۲۱۹۱-۱۲۱۱۰۰۶
-۱۲۱۱۰۳۸-۱۲۱۱۲۸۵-
۱۲۱۱۲۶۹-۱۲۱۱۵۶۳-
۱۲۱۱۲۸۱-۱۲۱۱۳۱۶-
۱۲۱۳۲۴۹-۱۲۲۵۱۰۰-
۱۲۲۰۵۴۵-۱۲۲۰۵۰۲٫pdf
۱۱۱۲۱۹۱-۱۲۱۱۰۰۶-
۱۲۱۱۰۳۸-۱۲۱۱۲۸۵
-۱۲۱۱۲۶۹-۱۲۱۱۵۶۳-
۱۲۱۱۲۸۱-۱۲۱۱۳۱۶-
۱۲۱۳۲۴۹-۱۲۲۵۱۰۰-
۱۲۲۰۵۴۵-۱۲۲۰۵۰۲-p.pdf
آمار توصیفی – روش های آماری در علوم تربیتی ۱۱۱۷۰۰۴-۱۲۱۱۲۹۲-
۱۲۱۱۳۷۲-۱۲۱۱۴۸۷-
۱۲۱۱۰۱۲-۱۲۱۱۴۸۷-
۱۲۱۷۲۱۱-۱۲۱۱۶۲۵٫pdf
۱۱۱۷۰۰۴-۱۲۱۱۲۹۲-
۱۲۱۱۳۷۲-۱۲۱۱۴۸۷
-۱۲۱۱۰۱۲-۱۲۱۱۴۸۷
-۱۲۱۷۲۱۱-۱۲۱۱۶۲۵-p.pdf
آمار استنباطی SPSS
آمار استنباطی و کاربرد
۱۱۱۷۰۰۵-۱۲۱۷۳۷۶-
۱۲۱۷۲۷۲-۱۲۱۱۶۳۲٫pdf
۱۱۱۷۰۰۵-۱۲۱۷۳۷۶-
۱۲۱۷۲۷۲-۱۲۱۱۶۳۲-p.pdf
آشنایی با فلسفه اسلامی – کلیات فلسفه روانشناسی
مبانی فلسفه ۱
۱۲۱۱۰۰۱-
۱۲۱۱۰۰۹-۱۲۱۱۶۴۱-
۱۲۱۷۲۱۹-۱۲۱۷۰۴۳٫pdf
۱۲۱۱۰۰۱-
۱۲۱۱۰۰۹-۱۲۱۱۶۴۱-
۱۲۱۷۲۱۹-۱۲۱۷۰۴۳-p.pdf
کاربرد آزمون های روانی ۱۲۱۱۰۰۴٫pdf ۱۲۱۱۰۰۴-p.pdf
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده ۱۲۱۱۰۰۵٫pdf ۱۲۱۱۰۰۵-p.pdf
الگوها و روش های تدریس – روانشناسی آموزشی و روش تدریس
روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب
روش های نوین یاددهی
۱۲۱۱۰۰۷-
۱۲۱۱-۱۴-۱۲۱۱۲۷۲-
۱۲۱۱۴۶۲-۱۲۱۱۲۹۴-
۱۲۱۱۶۳۰-۱۲۱۳۳۹۹٫pdf
۱۲۱۱۰۰۷-
۱۲۱۱-۱۴-۱۲۱۱۲۷۲-
۱۲۱۱۴۶۲-۱۲۱۱۲۹۴-
۱۲۱۱۶۳۰-۱۲۱۳۳۹۹-p.pdf
آموزش بزرگسالان – اصول آموزش بزرگسالان ۱۲۱۱۰۱۰-
۱۴۱۱۷۲۵-۱۴۱۱۳۴۴٫pdf
۱۲۱۱۰۱۰-
۱۴۱۱۷۲۵-۱۴۱۱۳۴۴-p.pdf
آموزش و پرورش تطبیقی – مطالعات تطبیقی در برنامه درسی ۱۲۱۱۰۱۶-۱۲۱۱۰۴۴-
۱۲۱۱۰۵۷-۱۲۱۱۲۸۹-
۱۲۱۱۶۵۲-۱۲۱۱۵۶۱٫pdf
۱۲۱۱۰۱۶-۱۲۱۱۰۴۴
-۱۲۱۱۰۵۷-۱۲۱۱۲۸۹-
۱۲۱۱۶۵۲-۱۲۱۱۵۶۱-p.pdf
سازمان مدیریت در آموزش و پرورش
مدیریت عمومی
۱۲۱۱۰۲۱-
۱۲۱۱۴-۳-۱۲۱۱۳۳۰-
۱۲۱۱۰۴۳-۱۲۱۱۳۱۵-
۱۲۱۱-۶۰-۱۲۱۱۶۰۹٫pdf
۱۲۱۱۰۲۱-
۱۲۱۱۴-۳-۱۲۱۱۳۳۰-
۱۲۱۱۰۴۳-۱۲۱۱۳۱۵-
۱۲۱۱-۶۰-۱۲۱۱۶۰۹-p.pdf
مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
۱۲۱۱۰۲۲-
۱۲۱۱۲۶۳-۱۲۱۱۴۴۷٫pdf
۱۲۱۱۰۲۲-
۱۲۱۱۲۶۳-۱۲۱۱۴۴۷-p.pdf
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران
سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام
۱۲۱۱۰۲۳-
۱۲۱۱۶۱۳-۱۲۲۰۵۳۵٫pdf
۱۲۱۱۰۲۳-
۱۲۱۱۶۱۳-۱۲۲۰۵۳۵-p.pdf
مسائل آموزش و پرورش – مسائل آموزش و پرورش ایران ۱۲۱۱۰۲۶-
۱۲۱۱-۴۷-۱۲۱۱۶۳۵٫pdf
۱۲۱۱۰۲۶-
۱۲۱۱-۴۷-۱۲۱۱۶۳۵-p.pdf
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور
www.PnuNews.com
مبانی مدیریت اسلامی ۱۲۱۱۰۳۷-۱۲۱۱۶۶۲٫pdf ۱۲۱۱۰۳۷-۱۲۱۱۶۶۲-p.pdf
اصول برنامه ریزی درسی – مبانی و اصول برنامه ریزی درسی ۱۲۱۱۰۴۰-۱۲۱۱۶۱۵٫pdf ۱۲۱۱۰۴۰-۱۲۱۱۶۱۵-p.pdf
آشنایی با کتابخانه و مهارت های سواد اطلاعاتی
آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری
مدیریت کتابخانه
۱۲۱۱۰۴۶-
۱۲۱۱۶۵۷-۱۲۱۱۰۲۰٫pdf
۱۲۱۱۰۴۶-
۱۲۱۱۶۵۷-۱۲۱۱۰۲۰-p.pdf
روش تحقیق در علوم تربیتی ۱۲۱۱۰۵۱٫pdf ۱۲۱۱۰۵۱-p.pdf
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای ۱۲۱۱۰۵۲٫pdf ۱۲۱۱۰۵۲-p.pdf
آموزش هنر در دوره ابتدایی
در آمدی بر نقش هنر در مدارس
کاربرد هنرهای نمایشی و سرود در مدارس
۱۲۱۱۰۶۴-
۱۲۱۰۱۸۴-۱۲۱۱۴۳۸-
۱۲۱۱۲۹۶-۱۲۱۱۶۹۳٫pdf
۱۲۱۱۰۶۴-
۱۲۱۰۱۸۴-۱۲۱۱۴۳۸-
۱۲۱۱۲۹۶-۱۲۱۱۶۹۳-p.pdf
مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی ۱۲۱۱۰۷۶٫pdf ۱۲۱۱۰۷۶-p.pdf
روش تدرسی فارسی –
روش تدریس فارسی و آموزش کودکان دو زبانه
روش تدریس مهارت خواندن در دبستان
۱۲۱۱۰۷۹-
۱۲۱۱۴۴۴-۱۲۱۱۶۹۴٫pdf
۱۲۱۱۰۷۹-
۱۲۱۱۴۴۴-۱۲۱۱۶۹۴-p.pdf
مفاهیم و روش تدریس علوم قرآن در پیش دبستان و دبستان ۱۲۱۱۰۸۳٫pdf ۱۲۱۱۰۸۳-p.pdf
خانواده در اسلام
نهاد خانواده در اسلام و ایران
۱۲۱۱۱۰۳-
۱۲۱۱۳۷۳-۱۲۱۱۶۲۴٫pdf
 
روانشناسی رشد
روانشناسی رشد ۱
روانشناسی تحولی ۱
روانشناسی رشد ۱ کودکی
۱۲۱۱۲۸۷-۱۲۱۱۶۱۲-
۱۲۱۷۰۰۷-۱۲۱۷۰۴۶-
۱۲۱۷۰۹۷-۱۲۱۷۲۱۶٫pdf
۱۲۱۱۲۸۷-۱۲۱۱۶۱۲-
۱۲۱۷۰۰۷-۱۲۱۷۰۴۶-
۱۲۱۷۰۹۷-۱۲۱۷۲۱۶-p.pdf
روانشناسی زبان با تاکید بر آموزش زبان فارسی
زبان آموزی
زبانشناسی کاربردی
فن بیان و سخنوری
۱۲۱۱۲۸۸-۱۲۱۱۴۰۴-
۱۲۱۳۲۳۹-۱۲۱۱-۶۸٫pdf
۱۲۱۱۲۸۸-۱۲۱۱۴۰۴-
۱۲۱۳۲۳۹-۱۲۱۱-۶۸-p.pdf
روانشناسی یادگیری
روانشناسی یادگیری نظریه ها و مفاهیم
۱۲۱۱۲۹۱-
۱۲۱۱۶۲۹-۱۲۱۷۰۳۱-
۱۲۱۷۱۸۶-۱۲۱۷۲۲۱٫pdf
 
اصول بهداشت و کمک های واولیه
بهداشت و کمک های اولیه
۱۲۱۱۳۰۳-۱۲۱۱۰۷۰-
۱۲۱۷۴۱۷-۱۲۱۱۳۵۳٫pdf
۱۲۱۱۳۰۳-۱۲۱۱۰۷۰-
۱۲۱۷۴۱۷-۱۲۱۱۳۵۳-p.pdf
جریان های فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان –
روانشناسی تربیتی –
طراحی و مطالعه مسائل یادگیری
۱۲۱۱۳۰۹-۱۲۱۱۳۴۷
-۱۲۱۱۳۶۵-۱۲۱۱۳۸۶
-۱۲۱۱۶۱۱-
۱۲۱۷۱۷۲-۱۲۱۷۰۰۸-
۱۲۱۷۱۷۲-۱۲۱۷۲۳۶
-۱۲۱۷۴۳۴-۱۴۱۱۷۱۷٫pdf
۱۲۱۱۳۰۹-
۱۲۱۱۳۴۷-۱۲۱۱۳۶۵-
۱۲۱۱۳۸۶-۱۲۱۱۶۱۱-
۱۲۱۷۱۷۲-۱۲۱۷۰۰۸-
۱۲۱۷۱۷۲-۱۲۱۷۲۳۶-
۱۲۱۷۴۳۴-۱۴۱۱۷۱۷-p.pdf
زبان تخصصی آموزش پیش دبستانی و دبستانی – زبان تخصصی متون تخصصی در موزش ابتدایی ۱۲۱۱۳۱۱-
۱۲۱۲۰۴۲-۱۲۱۲۰۴۳٫pdf
۱۲۱۱۳۱۱-
۱۲۱۲۰۴۲-۱۲۱۲۰۴۳-p.pdf
اصول برنامه ریزی آموزشی – مبانی برنامه ریزی آموزش کارآفرینی
مبانی برنامه ریزی آموزشی
۱۲۱۱۳۵۵-۱۲۱۱۰۲۵-
۱۲۱۸۷۲۶-۱۴۱۱۳۴۴۱٫pdf
۱۲۱۱۳۵۵-۱۲۱۱۰۲۵-
۱۲۱۸۷۲۶-۱۴۱۱۳۴۴۱-p.pdf
نظارت و راهنمایی آموزشی – نظارت و راهنمایی تعلیماتی ۱۲۱۱۳۵۶-
۱۲۱۱۰۲۹-۱۲۱۱۶۴۴٫pdf
۱۲۱۱۳۵۶-
۱۲۱۱۰۲۹-۱۲۱۱۶۴۴-p.pdf
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش
۱۲۱۱۳۵۸-
۱۲۱۱۶۴۸-۱۲۲۱۰۱۶٫pdf
۱۲۱۱۳۵۸-
۱۲۱۱۶۴۸-۱۲۲۱۰۱۶-p.pdf
آسیب شناسی اجتماعی – انحرافات و سیاست اجتماعی
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
۱۲۱۱۳۶۰-
۱۲۱۷۲۵۰-۱۲۲۲۱۴۱-
۱۲۲۲۲۱۰-۱۲۲۲۰۶۳٫pdf
۱۲۱۱۳۶۰-
۱۲۱۷۲۵۰-۱۲۲۲۱۴۱-
۱۲۲۲۲۱۰-۱۲۲۲۰۶۳-p.pdf
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی –
راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن
۱۲۱۱۳۶۱-۱۲۱۷۰۵۴٫pdf ۱۲۱۱۳۶۱-۱۲۱۷۰۵۴-p.pdf
اختلالات یادگیری – روانشناسی یادگیریر با تاکید بر اختلالات یادگیری ۱۲۱۱۳۶۹-۱۲۱۷۰۳۵٫pdf ۱۲۱۱۳۶۹-۱۲۱۷۰۳۵-p.pdf
روانشناسی شخصیت –
روانشناسی شخصیت نظریه ها و مفاهیم
۱۲۱۱۳۷۵-
۱۲۱۱۴۰۷-۱۲۱۱۵۲۱-
۱۲۱۱۶۲۰-۱۲۱۷۰۱۴-
۱۲۱۷۰۹۹-۱۲۱۷۲۳۸٫pdf
۱۲۱۱۳۷۵-
۱۲۱۱۴۰۷-۱۲۱۱۵۲۱-
۱۲۱۱۶۲۰-۱۲۱۷۰۱۴-
۱۲۱۷۰۹۹-۱۲۱۷۲۳۸-p.pdf
پویایی گروه
روانشناسی پویایی گروه
مبانی تفکر جمعی و کار گروهی
۱۲۱۱۳۷۶-۱۲۱۷۰۱۹-
۱۲۱۷۲۶۲-۱۲۲۲۱۵۴-
۱۲۲۲۱۹۵-۱۲۱۷۰۵۲٫pdf
۱۲۱۱۳۷۶-۱۲۱۷۰۱۹-
۱۲۱۷۲۶۲-۱۲۲۲۱۵۴-
۱۲۲۲۱۹۵-۱۲۱۷۰۵۲-p.pdf
روش های اصلاح رفتار
روشه های تغییر و اصلاح رفتار
مشاوره اصلاح رفتار
۱۲۱۱۳۸۵-
۱۲۱۱۶۴۶-۱۲۱۷۰۵۳-
۱۲۱۷۳۸۳-۱۲۱۷۲۶۱٫pdf
۱۲۱۱۳۸۵-
۱۲۱۱۶۴۶-۱۲۱۷۰۵۳-
۱۲۱۷۳۸۳-۱۲۱۷۲۶۱-p.pdf
زبان انگلیسی تخصصی – متون روان شناسی به زبان خارجه ۱ –
متون تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی
۱۲۱۱۳۹۵-۱۲۱۷۲۳۲-
۱۲۱۷۰۴۹۱۲۱۲۰۱۸٫pdf
۱۲۱۱۳۹۵-۱۲۱۷۲۳۲-
۱۲۱۷۰۴۹۱۲۱۲۰۱۸-p.pdf
اصول تعلیم و تربیت – اصول و مبانی آموزش و پرورش – مبانی و اصول تعلیم و تربیت ۱۲۱۱۶۰۶-۱۲۱۱۰۱۳۰
۱۲۱۱۰۸۷-۱۲۲۰۵۵۰٫pdf
 
روانشناسی اجتماعی ۱۲۱۱۶۱۹-
۱۲۱۷۲۲۵-۱۲۲۲۱۵۳-
۱۲۱۷۱۰۵-۱۲۲۲۳۰۴٫pdf
۱۲۱۱۶۱۹-
۱۲۱۷۲۲۵-۱۲۲۲۱۵۳-
۱۲۱۷۱۰۵-۱۲۲۲۳۰۴-p.pdf
قصه گویی و نمایش خلاق ۱۲۱۱۶۲۸-۱۲۱۱۰۶۲٫pdf ۱۲۱۱۶۲۸-۱۲۱۱۰۶۲-p.pdf
ارتباط انسانی ۱۲۱۱۶۶۱٫pdf ۱۲۱۱۶۶۱-p.pdf
زبان تخصصی برنامه ریزشی درسی – متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی درسی ۱۲۱۲۰۲۰-۱۲۱۲۰۴۱٫pdf ۱۲۱۲۰۲۰-۱۲۱۲۰۴۱-p.pdf
روانسنجی – روان سنجی ۱۲۱۷۰۱۵-
۱۲۱۷۲۲۴-۱۲۱۱۳۶۷٫pdf
۱۲۱۷۰۱۵-
۱۲۱۷۲۲۴-۱۲۱۱۳۶۷-p.pdf
روانشناسی مشاوره و راهنمایی – مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۰۲۱-۱۲۱۷۰۵۵-
۱۲۱۷۲۴۷-۱۲۱۷۳۷۴٫pdf
۱۲۱۷۰۲۱-۱۲۱۷۰۵۵-
۱۲۱۷۲۴۷-۱۲۱۷۳۷۴-p.pdf
آموزش و پرورش کودکان استثنایی
روانشناسی کودکان استثنایی
۱۲۱۷۰۲۸-
۱۲۱۱۰۲۷-۱۲۱۷۰۵۱٫pdf
۱۲۱۷۰۲۸-
۱۲۱۱۰۲۷-۱۲۱۷۰۵۱-p.pdf
روانشناسی عمومی ۱
مباحث اساسی در روانشناسی ۱
۱۲۱۷۰۵۶-
۱۲۱۷۰۰۵-۱۲۱۷۳۷۳-
۱۲۱۷۲۰۸-۱۲۱۷۰۹۵٫pdf
 
آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان –
علم النفس
۱۲۱۷۱۰۶-
۱۲۱۷۰۱۲-۱۲۱۷۲۱۸٫pdf
۱۲۱۷۱۰۶-
۱۲۱۷۰۱۲-۱۲۱۷۲۱۸-p.pdf
روانشناسی عمومی ۲ – مباحث اساسی در روانشناسی ۲ ۱۲۱۷۲۱۲-۱۲۱۷۰۰۶٫pdf ۱۲۱۷۲۱۲-۱۲۱۷۰۰۶-p.pdf
آموزه های تربیتی قرآن
آموزه های روانشناسی در قرآن
۱۲۱۷۲۲۲-۱۲۱۱۶۳۷٫pdf  
توان بخشی گروه های خاص – روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱ –
روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
۱۲۱۷۲۳۵-
۱۲۱۱۶۲۳-۱۲۲۲۱۵۵٫pdf
۱۲۱۷۲۳۵-
۱۲۱۱۶۲۳-۱۲۲۲۱۵۵-p.pdf
جامعه شناسی آموزش و پرورش ۱۲۲۲۰۶۸-
۱۲۱۱۶۰۷-۱۲۱۱۳۸۷-
۱۲۱۱۲۹۵-۱۲۱۱۰۴۵٫pdf
۱۲۲۲۰۶۸-
۱۲۱۱۶۰۷-۱۲۱۱۳۸۷-
۱۲۱۱۲۹۵-۱۲۱۱۰۴۵-p.pdf
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور
www.PnuNews.com

 

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با اپلیکیشن پی ان یو نیوز

 

 

سایت پی ان یو نیوز PnuNews.com در راستای کمک به دانشجویان اقدام به ارائه نمونه سوال با جواب رایگان نموده است

در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور
یگانه منجی عالم بشریت
دعا کنید

به سادگی ذکر یک صلوات

 

نوشته دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم تربیتی پیام نور نیمسال دوم ۹۷-۹۶ + جواب اولین بار در سایت پی ان یو نیوز - PnuNews - اخبار پیام نور منتشر شده است

همه مطالب :
پی ان یو نیوز - PnuNews - اخبار پیام نور - اخبار پیام نور- اخبار دانشگاه آزاد - اخبار آموزش عالی - ثبت نام فراگیر پیام نور - دانلود رایگان نمونه سوال با جواب و پاسخنامه - لیست منابع پیام نور

Untitled 1

 

سوالی دارید؟ سامانه جامع پرسش و پاسخ دانشگاهی راه حل شماست ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قالب وردپرس