معماری

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور نیمسال دوم ۹۷-۹۶ + جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال دروس رشته حقوق پیام نور با پاسخنامه در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ به صورت اختصاصی از طریق سایت پی ان یو نیوز امکان پذیر است

 

سایت پی ان یو نیوز PnuNews.com در راستای کمک به دانشجویان اقدام به ارائه نمونه سوال با جواب رایگان نموده است

در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور
یگانه منجی عالم بشریت
دعا کنید

به سادگی ذکر یک صلوات

 

حقوق
نیمسال دوم۹۷-۹۶
دانلود رایگان نمونه سوالات دروس حقوق ترم دوم ۹۷-۹۶ پیام نور + جواب

نام درس
لینک دانلود سوال لینک دانلود جواب
متون حقوقی ۱ – متون حقوقی ۱ – زبان خارجی تخصصی ۱۲۱۲۱۷۷-۱۲۲۰۷۲۹٫pdf ۱۲۱۲۱۷۷-۱۲۲۰۷۲۹-pasokh.pdf
متون حقوقی ۲ – متون حقوقی ۲ – زبان خارجی تخصصی ۱۲۱۲۱۷۸-۱۲۲۰۷۳۰٫pdf ۱۲۱۲۱۷۸-۱۲۲۰۷۳۰-pasokh.pdf
بزهکاری اطفال ۱ ۱۲۱۷۱۴۹٫pdf ۱۲۱۷۱۴۹-pasokh.pdf
عربی ۱۲۲۰۲۸۶٫pdf ۲۲۰۲۸۶-pasokh.pdf
متون فقه ۲ فقه خانواده – متون فقه ۲ ۱۲۲۰۲۸۹-۱۲۲۰۷۵۵٫pdf ۱۲۲۰۲۸۹-۱۲۲۰۷۵۵-pasokh.pdf
اصول فقه ۲ ۱۲۲۰۲۹۰٫pdf ۱۲۲۰۲۹۰-pasokh.pdf
متون فقه ۳ ۱۲۲۰۲۹۱٫pdf ۱۲۲۰۲۹۱-pasokh.pdf
متون فقه ۴ ۱۲۲۰۲۹۲٫pdf ۱۲۲۰۲۹۲-pasokh.pdf
قواعد فقه ۱ – مدنی قواعد فقه ۱ ۱۲۲۰۲۹۳-۱۲۲۳۲۵۶٫pdf ۱۲۲۰۲۹۳-۱۲۲۳۲۵۶-pasokh.pdf
آیات الاحکام ۱۲۲۰۲۹۴٫pdf ۱۲۲۰۲۹۴-pasokh.pdf
قواعد فقه ۲ – قواعد فقه ۲ جزایی ۱۲۲۰۲۹۵-۱۲۲۳۲۵۸٫pdf ۱۲۲۰۲۹۵-۱۲۲۳۲۵۸-pasokh.pdf
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور www.pnunews.com  
حفظ جز ۳۰ قرآن کریم ۱۲۲۰۶۵۷-۱۲۲۰۶۵۸٫pdf ۱۲۲۰۶۵۷-۱۲۲۰۶۵۸-pasokh.pdf
متون فقه ۱ – متون فقه ۱ فقه معاملات ۱۲۲۰۷۵۴-۱۲۲۰۲۸۸٫pdf ۲۲۰۷۵۴-۱۲۲۰۲۸۸-pasokh.pdf
مبانی علم اقتصاد ۱۲۲۱۰۳۷٫pdf ۱۲۲۱۰۳۷-pasokh.pdf
حقوق مالیه عمومی – مالیه عمومی ۱۲۲۱۰۳۸-۱۲۲۳۲۲۴٫pdf ۱۲۲۱۰۳۸-۱۲۲۳۲۲۴-pasokh.pdf
حقوق در مددکای – حقوق رفاه اجتماعی – حقوق کار ۱۲۲۲۲۵۸-۱۲۲۲۱۶۵-۱۲۲۲۱۹۴-۱۲۲۳۰۴۵٫pdf ۱۲۲۲۲۵۸-۱۲۲۲۱۶۵-۱۲۲۲۱۹۴-۱۲۲۳۰۴۵-pasokh.pdf
حقوق اساسی کلیات –
حقوق اساسی ۱
۱۲۲۳۰۱۰-۱۲۲۳۰۲۲-۱۲۲۳۲۲۱٫pdf ۱۲۲۳۰۱۰-۱۲۲۳۰۲۲-۱۲۲۳۲۲۱-pasokh.pdf
حقوق اداری کلیات و ایران
حقوق اداری ۱
۱۲۲۳۰۱۳-۱۲۲۳۰۳۱-۱۲۲۳۲۲۷٫pdf ۱۲۲۳۰۱۳-۱۲۲۳۰۳۱-۱۲۲۳۲۲۷-pasokh.pdf
مقدمه علم حقوق ۱۲۲۳۰۲۰-۱۲۲۳۲۱۸٫pdf ۱۲۲۳۰۲۰-۱۲۲۳۲۱۸-pasokh.pdf
حقوق جزای عمومی ۱ ۱۲۲۳۰۲۱-۱۲۲۳۲۲۵٫pdf ۱۲۲۳۰۲۱-۱۲۲۳۲۲۵-pasokh.pdf
حقوق جزای عمومی ۲ ۱۲۲۳۰۲۴٫pdf ۱۲۲۳۰۲۴-pasokh.pdf
حقوق بین الملل عمومی ۱ ۱۲۲۳۰۲۵-۱۲۲۳۲۲۰٫pdf ۱۲۲۳۰۲۵-۱۲۲۳۲۲۰-pasokh.pdf
آیین دادرسی مدنی ۱ ۱۲۲۳۰۲۶٫pdf ۱۲۲۳۰۲۶-pasokh.pdf
حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت ۱۲۲۳۰۲۷-۱۲۲۳۲۲۶٫pdf ۱۲۲۳۰۲۷-۱۲۲۳۲۲۶-pasokh.pdf
حقوق جزای عمومی ۳ ۱۲۲۳۰۲۸٫pdf ۱۲۲۳۰۲۸-pasokh.pdf
حقوق اساسی ۲ ۱۲۲۳۰۳۰-۱۲۲۳۲۳۲٫pdf ۱۲۲۳۰۳۰-۱۲۲۳۲۳۲-pasokh.pdf
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با جواب www.PnuNews.com  
حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها ۱۲۲۳۰۳۲٫pdf ۱۲۲۳۰۳۲-pasokh.pdf
جرم شناسی ۱۲۲۳۰۳۳٫pdf ۱۲۲۳۰۳۳-pasokh.pdf
حقوق جزای اختصاصی ۱  – حقوق جزای اختصاصی ۳
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
۱۲۲۳۰۳۴-۱۲۲۳۲۵۴٫pdf ۱۲۲۳۰۳۴-۱۲۲۳۲۵۴-pasokh.pdf
حقوق اداری ۲ ۱۲۲۳۰۳۵٫pdf ۱۲۲۳۰۳۵-pasokh.pdf
حقوق جزای اختصاصی ۲
حقوق جزای اختصاصی ۱
جرایم علیه اموال و مالکیت
۱۲۲۳۰۳۶-۱۲۲۳۲۵۰٫pdf ۱۲۲۳۰۳۶-۱۲۲۳۲۵۰-pasokh.pdf
کیفرشناسی ۱۲۲۳۰۳۸٫pdf ۱۲۲۳۰۳۸-pasokh.pdf
حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها ۱۲۲۳۰۳۹٫pdf ۱۲۲۳۰۳۹-pasokh.pdf
حقوق مدنی ۵ خانواده –
حقوق مدنی ۵ حقوق خانواده
۱۲۲۳۰۴۱-۱۲۲۳۲۴۹٫pdf ۱۲۲۳۰۴۱-۱۲۲۳۲۴۹-pasokh.pdf
آیین دادرسی مدنی ۲ ۱۲۲۳۰۴۲٫pdf ۱۲۲۳۰۴۲-pasokh.pdf
آیین دادرسی کیفری ۱ ۱۲۲۳۰۴۳٫pdf ۱۲۲۳۰۴۳-pasokh.pdf
حقوق بین الملل خصوصی ۱ ۱۲۲۳۰۴۴٫pdf ۱۲۲۳۰۴۴-pasokh.pdf
آیین دادرسی کیفری ۲ ۱۲۲۳۰۴۹٫pdf ۱۲۲۳۰۴۹-pasokh.pdf
حقوق ثبت ۱۲۲۳۰۵۱-۱۲۲۳۲۱۶٫pdf ۱۲۲۳۰۵۱-۱۲۲۳۲۱۶-pasokh.pdf
حقوق بین الملل خصوصی ۲ ۱۲۲۳۰۵۲٫pdf ۱۲۲۳۰۵۲-pasokh.pdf
آیین دادرسی مدنی ۳ ۱۲۲۳۰۵۳٫pdf ۱۲۲۳۰۵۳-pasokh.pdf
حقوق سازمانهای بین الملل ۱۲۲۳۰۵۵٫pdf ۱۲۲۳۰۵۵-pasokh.pdf
رویه قضایی ۱۲۲۳۰۵۷٫pdf ۱۲۲۳۰۵۷-pasokh.pdf
ادله اثبات دعوی ۱۲۲۳۰۶۰٫pdf ۱۲۲۳۰۶۰-pasokh.pdf
حقوق تطبیقی ۱۲۲۳۰۶۲٫pdf ۱۲۲۳۰۶۲-pasokh.pdf
حقوق بیمه ۱۲۲۳۰۶۳٫pdf ۱۲۲۳۰۶۳-pasokh.pdf
حقوق جزای بین الملل ایران ۱۲۲۳۱۸۰٫pdf ۱۲۲۳۱۸۰-pasokh.pdf
حقوق تجارت ۲ – حقوق تجارت ۲ شرکت ها ۱۲۲۳۲۲۹-۱۲۲۳۰۴۰٫pdf ۱۲۲۳۲۲۹-۱۲۲۳۰۴۰-pasokh.pdf
اصول فقه ۱ ۱۲۲۳۲۳۰-۱۲۲۰۲۸۷٫pdf ۱۲۲۳۲۳۰-۱۲۲۰۲۸۷-pasokh.pdf
حقوق بین الملل عمومی ۲ ۱۲۲۳۲۳۱-۱۲۲۳۰۳۷٫pdf ۱۲۲۳۲۳۱-۱۲۲۳۰۳۷-pasokh.pdf
حقوق تجارت ۴ ورشکستگی ۱۲۲۳۲۴۷-۱۲۲۳۰۶۱٫pdf ۱۲۲۳۲۴۷-۱۲۲۳۰۶۱-pasokh.pdf
حقوق مدنی ۸ شفعه و وصیت و وارث ۱۲۲۳۲۵۹-۱۲۲۳۰۵۹٫pdf ۲۲۳۲۵۹-۱۲۲۳۰۵۹-pasokh.pdf
پزشکی قانونی ۱۲۲۳۲۶۱-۱۲۲۳۰۴۸٫pdf ۲۲۳۲۶۱-۱۲۲۳۰۴۸-pasokh.pdf

برای دانلود دیگر مجموعه نمونه سوالات پیام نور کلیک کنید
www.PnuNews.com

 

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با اپلیکیشن پی ان یو نیوز

 

در صورتی که از این سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور
یگانه منجی عالم بشریت
دعا کنید

به سادگی ذکر یک صلوات

 " الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم "

نگاه پر مهر بقیّة الله را برایتان آرزومندیم

نوشته دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور نیمسال دوم ۹۷-۹۶ + جواب اولین بار در سایت پی ان یو نیوز - PnuNews - اخبار پیام نور منتشر شده است

همه مطالب :
پی ان یو نیوز - PnuNews - اخبار پیام نور - اخبار پیام نور- اخبار دانشگاه آزاد - اخبار آموزش عالی - ثبت نام فراگیر پیام نور - دانلود رایگان نمونه سوال با جواب و پاسخنامه - لیست منابع پیام نور

Untitled 1

 

سوالی دارید؟ سامانه جامع پرسش و پاسخ دانشگاهی راه حل شماست ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قالب وردپرس